Vedtekter for Utenlandsforum

av 25. februar 1986

 • Revidert i Ekstraordinært Årsmøte 24. august 1989
 • Revidert i Årsmøte 5. desember 1991
 • Revidert i Årsmøte 6. desember 1994
 • Revidert i Årsmøte 3. desember 1998
 • Revidert i Årsmøte 18. februar 2004
 • Revidert i Årsmøte 18.februar 2016

 

§ 1 Formål

Utenlandsforum er et forum som har som formål å bidra til utvikling av medlemmenes kompetanse samt øke generell forståelse i personal spørsmål ved internasjonal virksomhet.

Naturlige saksområder vil være:

 • lønn og betingelser ved utestasjonering
 • valuta- og internasjonale skatteforhold
 • tjenestekontrakter ved utestasjonering
 • internasjonale forsikrings- og trygdeordninger
 • generelle spørsmål vedrørende utestasjonering
 • nye utenlandsetableringer
 • interkulturelle forhold
 • organisasjons- og lederutvikling i forbindelse med internasjonalisering
 • helse, miljø og sikkerhet ved utestasjonering
 • innstasjonering til Norge

Utenlandsforum skal fungere som:

 • en effektiv faglig nettverkorganisasjon med utnyttelse av interne og eksterne ressurser til kompetanseoppbygging for medlemsbedrifter
 • et stimulerende personfellesskap for læring og støtte for de personer som forpliktende deltar fra medlemsbedriftene
 • et representativt konsultasjonsorgan for næringsinstitusjoner, serviceorganer og myndigheter
 • en pådriver som fremmer medlemmenes interesser ovenfor besluttende organer.

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskap kan søkes av enheter i norsk næringsliv samt nærings- og utdannelsesinstitusjoner som driver internasjonal virksomhet eller har faglig kompetanse/ interesse i personal spørsmål i forbindelse med inn- eller utestasjonering.

Bedrifter som i hovedsak leverer produkter og tjenester innen forumets naturlige saksområder, jfr. § 1, kan ikke tas opp som medlemmer av Utenlandsforum. Bedrifter som leverer rådgivningstjenester innen skatt/avgift og/eller inn eller utestasjonering kan ikke tas opp som medlemmer. Bedrifter som i hovedsak leverer slike produkter og tjenester innenfor eget konsern, kan opptas som medlemmer.

Søknad om medlemskap avgjøres av Styret i Utenlandsforum.

Flere enheter fra samme konsern kan tas opp som medlem. Medlemskap er ikke personlig, men følger virksomheten. Medlemskap forplikter til aktiv deltakelse og medvirkning i forumets arbeid. Ved manglende deltakelse har Styret anledning til å stryke medlemskapet.

Hvis en bedrifts aktiviteter kommer i konflikt med disse vedtektene mens bedriften er medlem i Utenladsforum, kan Styret med minst 2/3 flertall fatte vedtak om at bedriften ikke kan opprettholde sitt medlemskap i Utenlandsforum. Styrets beslutning kan overprøves av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Bedriften må senest én måned etter at det har blitt gjort kjent med eksklusjonsvedtaket varsle Styret om at vedtaket ønskes behandlet av årsmøtet. Bedriftens er suspendert til Årsmøtet har behandlet spørsmålet.

Bedriften nominerer bedriftens representanter. Detter er nærmere regulert i «Vedlegg til § 2  Medlemskap».

Styret kan anmode eksterne ressurspersoner eller spisskompetansebedrifter om å delta i prosjekter uten å tegne medlemskap.

 

§ 3 Styret

Utenlandsforum ledes av et styre på 6 medlemmer. Av de 6 styremedlemmene er 3 på valg hvert år og velges av Årsmøtet med simpelt flertall. Funksjonstid for de valgbare styremedlemmene er 2 år, men gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv med en leder for en periode på 1 år av gangen. Styret kan inngå avtale med firma/enkeltpersoner om sekretariatsfunksjonen i Utenlandsforum. Eventuelt kan Styret utpeke en sekretær blant Utenlandsforums medlemmer. Sekretæren har ikke stemme- eller innstillingsrett. Sekretæren bistår styret i styrets arbeid.

Ved stemmelikhet ved avstemming i Styret, har lederdobbeltstemme. Styret møter så ofte forholdene tilsier det og er beslutningsdyktig når 4 styremedlemmer er tilstede. Alle gyldige beslutninger i Styret samt dagsorden for styremøtene skal føres i protokoll, som er tilgjengelig informasjon for medlemmene i Utenlandsforum.

 

§ 4 Valgkomité

Valgkomiteen velges av Årsmøtet for 1 år av gangen og består av 2 medlemmer.

Valgkomiteen har ansvar for valgprosedyrer og forslag til valgbare kandidater til Styret og valgkomiteen.

 

§ 5 Valg

Alle valg avgjøres med simpelt flertall. Forslag til kandidater må ha de respektive kandidaters samtykke. Forslag som skal behandles av Valgkomiteen må sendes denne senest 14 dager før Årsmøtet.

Skriftlige forslag til kandidater kan fremmes på Årsmøtet. Kontingenten kreves innbetalt innen en måned etter Årsmøtet.

 

§ 6 Kontingent

Styret foreslår kontingent som besluttes av Årsmøtet.

Medlemmer som etter påkrav ikke betaler skyldig kontingent, kan strykes som medlem.

 

§ 7 Regnskap og revisjon:

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskap revideres av revisor som velges på årsmøtet.

 

§ 8 Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes i februar måned og bekjentgjøres med minst 21 dagers varsel ved rundskriv til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før møtet holdes. Innkalling med dagsorden sendes alle medlemmene senest 7 dager før Årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig ved fremmøtte medlemmer.

På det ordinære Årsmøtet behandles:

 • valg av møteleder og møtesekretær
 • årsberetning fra Styret
 • regnskap
 • forslag til budsjett med fastsettelse av kontingent
 • innkomne forslag
 • valg av styremedlemmer
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor

Ekstraordinært Årsmøte avholdes når et samlet styre eller mer enn 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Varslings- og innkallingsfrister følger bestemmelsene for det ordinære Årsmøtet.

Alle gyldige beslutninger i Årsmøtet samt dagsorden for Årsmøtet skal føres i protokoll som er tilgjengelig for medlemmene i Utenlandsforum.

 

§ 9 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal begrunnes skriftlig av forslagsstilleren. Vedtektsendringer må godkjennes av Årsmøtet med minst 2/3 flertall.

 

§ 10 Oppløsning

Forslag om oppløsning skal fremmes for Styret dersom mer enn 1/3 av medlemmene skriftlig krever det.

Forslag om oppløsning må ha minst 2/3 flertall på Årsmøtet for å bli vedtatt.

Ved oppløsning skjenkes Utenlandsforumets midler til et passende formål etter Årsmøtets beslutning.

Utenlandsforumets papirer oppbevares på betryggende måte etter Årsmøtets beslutning.

 

Vedlegg

til § 2 Medlemskap

Medlemskapet er ikke personlig, men følger virksomheten. Den enkelte medlemsbedrift/enhet er representert i forumet med den person bedriften/enheten oppnevner. Denne personen står på forumets adresselister og mottar informasjonsmateriell, møte innkallinger m.v. på vegne av medlemsbedriften. Denne personen er også den som er valgbar til styret og valgkomiteen, og som har stemmerett ved årsmøtet. Denne personen forventes å delta aktivt i forumets arbeide.

Styret kan fatte beslutning om å ekskludere en bedrfits representant hvis denne vesentlig har handlet i strid med vedtektene eller andre tungtveiende grunner taler for eksklusjon. Styret fatter beslutning med minst 2/3 flertall. Styrets beslutning om eksklusjon av en bedrifts representant kan overprøves av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Bedriften må senest én måned etter at det har blitt gjort kjent med eksklusjonsvedtaket varsle Styret om at vedtaket ønskes behandlet av årsmøtet. Bedriftens representant er suspendert til Årsmøtet har behandlet spørsmålet.

Bedrifter som ønsker tilsendt materiell til flere personer, eller avgir flere stemmer på årsmøtet, må tegne flere medlemskap med vanlig kontingent og øvrige forpliktelser.

Medlemsbedrifter som vil overføre stemmeretten ved et bestemt årsmøte til en annen person enn den faste representanten, må gi styret informasjon om dette ved årsmøtets start.

Andre ansatte i medlemsbedriften/enhetene, som arbeider innen forumets arbeidsområde, kan delta på medlemsmøter m.v. og årsmøter uten stemmerett. Slik deltakelse er ønskelig for å øke bredden i erfaringsutveksling og nettverksbygging. Styret kan begrense deltakelsen om nødvendig.

Ved deltakelse på subsidierte arrangementer som studietur, årsmøtemiddag m.v. vil antallet subsidierte deltakere fra hver medlemsbedrift/konsern være begrenset til antall kontingenter bedriften/konsernet betaler for inneværende år. Deltakere ut over dette, til kostpris, tillates etter styrets bestemmelse.

Ved arrangementer med begrenset deltakerkapasitet har styret anledning til å fordele plassene med det formålet av flest medlemsbedrifter er representert.